podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Niemcy - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Niemcy - wiza, ambasady, przepisy

Berlin     
niemcy
Niemcy - podróże do NiemiecNiemcy - mapa krajuNiemcy - spis artykułów i galeriiNiemcy - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeNiemcy - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaNiemcy - szczepienia, zdrowie, poradyNiemcy - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EURONiemcy - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCONiemcy - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie, pozwalającym stwierdzić tożsamość.
Informacje dla kierowców
Prawo jazdy wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu znak z literami „PL”. Nie jest to jednak konieczne, jeżeli znak „PL” widnieje na tablicy rejes­tracyjnej.

Obywatele polscy podróżujący samochodem obowiązani są mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód (i dodatkowo na przyczepę, jeśli podróżują z przyczepą). Chociaż po 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest obowiązkowa, z przyczyn praktycznych zaleca się posiadanie jej w czasie podróży – stanowi ona znane za granicą potwierdzenie ubezpieczenia OC. Polisy polskich towarzystw ubezpiecze­nio­wych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń. Z uwagi na ograniczone możliwości samodziel­nych napraw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty usług w specjalistycznych war­sztatach zaleca się wykupienie ubezpieczenia Assistance obowiązującego za granicą.

Przejazd autostradami w Niemczech jest dla samochodów oso­bo­wych bezpłatny. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy.

Uwaga: W niektórych niemieckich miastach zostały wprowadzone „tzw. zielone strefy”. Prawo wjazdu do zielonych stref, obejmujących obszary centrów miast i oznaczonych znakami drogowymi z napisem Umweltzone, mają jedynie samochody osobowe i ciężarowe oznaczone specjalną czerwoną, żółtą lub zieloną plakietką z wpi­sanym numerem rejestracyjnym pojazdu (od 01.01.2010 r. w Berlinie i Hanowerze tylko pojazdy oznaczone zieloną plakietką). Rodzaj przyznawanej plakietki zależny jest od normy emisji spalin spełnianej przez te pojazdy. Plakietki można nabyć w urzędach komunikacji, na stacjach diagnostycznych oraz w autoryzowanych warsztatach na terenie Niemiec. Kierowcy przekraczający granicę zielonej strefy bez wymaganej plakietki lub specjalnego zezwolenia muszą liczyć się z mandatem w wysokości 40 EURO i jednym punktem karnym. Szczegółowe informacje na temat zielonych stref znaleźć można na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie: www.berlin.polemb.net

Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich z reguły występują tam trudności z parkowaniem. Zale­ca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia dotyczące parkowania samochodów oraz na sposób ich parkowania na ulicach w wyznaczonych miejscach (pojazd musi być zapar­kowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ścieżek rowerowych). Parkowanie na oznaczonych miejscach dla inwali­dów możliwe jest tylko z widocznym za szybą dokumen­tem potwierdzającym posiadanie uprawnień inwalidzkich. W miastach kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowe­ro­wych korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa. W przypadku kolizji z rowerzystą lub pieszym kierowca samochodu musi liczyć się ze szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym, nawet jeśli nie było poważnych następstw zdarzenia.

Zalecane jest posiadanie kamizelek odblaskowych przez pry­watnych użytkowników pojazdów i zakładanie ich szczególnie podczas opuszczania samochodów unieruchomionych z powodu awarii lub wypadku na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Zawodowi kierowcy mają obowiązek posiadania i używania kamizelek odblaskowych.

Po zatankowaniu paliwa nie należy uruchamiać pojazdu przed dokonaniem opłaty.

Uwaga na autostopowiczów! Zabranie przygodnego pasażera, zarówno obywatela UE, jak i spoza UE, może spowodować poważne konsekwencje dla kierowcy (właściciela) samochodu, a nawet współpasażerów, jeżeli w czasie kontroli w strefie przygranicznej lub innej kontroli okaże się, że osoba ta ma przy sobie niedozwoloną ilość towarów akcyzowych lub środki odurzające. Należy pamiętać, że sam przewóz pasażerów – np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospo­darczego – przebywających nielegalnie w Niemczech jest trakto­wany jako przestępstwo. W takich przypadkach kierującemu pojazdem i innym pasażerom mogą grozić sankcje w postaci zatrzymania, postępowania karnego i ewentualnego orzeczenia konfiskaty pojazdu.

Prawo niemieckie zawiera precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (tzw. Bußgeldkatalog, http://bussgeldkataloge.de). W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i zwykle tylko pogarsza sytuację. Odmowa zapłacenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową (lub postępowaniem karno-nakazowym), a także – z reguły – z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na poczet ewentualnej kary i kosztów postępowania.

Niemiecka policja rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. Jeżeli stwierdzi poważne usterki, może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć wysoką karę pieniężną (rzędu kilkuset euro), obciążyć kierowcę kosztami odholowania pojazdu do warsztatu i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z kosztami pracy służb publicznych przy usuwaniu szkód w śro­dowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z pojazdu. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, który samodzielnie naprawia samochód w miejscu niedozwolonym.

W Niemczech nie ma przepisu prawnego, który bezpośrednio nakazywałby używanie opon zimowych. Jednakże niemieckie przepisy nakazują dostosowanie wyposażenia pojazdu do warun­ków pogodowych. Oznacza to m.in., że w zimowych warun­kach pogodowych należy stosować odpowiednie ogumienie oraz niezamarzający płyn do szyb. Jeżeli policja podczas kontroli drogowej uzna, że ze względu na warunki panujące na drodze letnie opony nie gwarantują bezpieczeństwa ruchu, może ukarać kierowcę mandatem. Kwestię tę analogicznie traktują towarzystwa ubezpieczeniowe podczas likwidacji szkód.
Podróżowanie po kraju
Poza sytuacjami wyjątkowymi w RFN nie ma ograniczeń swobody podróżowania po kraju.
Przepisy celne
Do Niemiec można wwieźć na użytek własny do: 10 l spirytusu, 20 l wyrobów spirytusowych (np. likier, sherry, porto), 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego) i 110 l piwa. Od 1 stycznia 2009 r. obywatele polscy mogą wwieźć do RFN na użytek własny do 800 szt. papierosów.

Kontrola celna (a także kontrola Policji Federalnej, dawniej Straży Granicznej) może być prowadzona na całym terytorium RFN. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec. Sprzęt strzelecki typu Paintball jest traktowany w Niemczech jak broń. Przywóz do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprzętu jest możliwy bez zezwolenia, jeżeli jest on oznakowany literą F. Jeśli nie ma takiego oznaczenia, władze niemieckie żądają okazania pozwolenia na broń lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podróży z bronią.

Przewóz zwierząt domowych. Pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Niemiec (a także pozo­stałych państw Unii Europejskiej) zgodnie z wymogami prawa unijnego muszą mieć paszporty. Do wyrobienia paszportu z emblematem UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszcze­nia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci tatuażu lub elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia są odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowe. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Bezpieczeństwo
Nie ma szczególnego zagrożenia prze­stępczością pospolitą. W miejscach gromadzenia się wielu osób (stadiony, dworce, lotniska, imprezy masowe, duże sklepy), gdzie mogą działać złodzieje kieszonkowi, należy zachować większą ostrożność. Ofiary przestępstwa powinny zgłosić się na policję lub wezwać ją telefonicznie (tel. 110 lub 112). Należy zadbać o sporządzenie protokołu zdarzenia i poprosić o jego kopię. W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej należy wezwać pierwszą pomoc medyczną (tel. 112).
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
tel.: (00-49 30) 22 313 0
fax: (00-49 30) 22 313 155
e-mail: info@botschaft-polen.de
www.berlin.polemb.net

Wydział Konsularny
Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin-Grunewald
tel.: (00-49 30) 22 313 0, 22 313 201
fax: (00-49 30) 22 313 212
e-mail: konsulat.berlin@botschaft-polen.de
www.berlin.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Lindenallee 7, 50968 Köln
tel.: (00-49) 221 937 300, 937 302 00, 937 302 01
fax: (00-49) 221 343 089, 385 074
e-mail: konsulat.koeln@botschaft-polen.de
www.berlin.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Lipsku
Trufanowstrasse 25, 04105 Leipzig
tel.: (00-49 341) 562 33 00 do 1, 562 33 10
fax: (00-49 341) 562 33 33
e-mail: konsulat.leipzig@botschaft-polen.de
www.berlin.polemb.de

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgenstrasse 20, 22309 Hamburg
tel.: (00-49 40) 611 870, 632 24 05
fax: (00-49 40) 632 50 30
e-mail: konsulat.hamburg@botschaft-polen.de
www.berlin.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstr. 5, 81679 München
tel.: (00-49 89) 418 60 80, 470 92 16
fax: (00-49 89) 47 13 18
e-mail: konsulat.muenchen@botschaft-polen.de
www.berlin.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Stuttgarcie
Konsul honorowy dr Bernd Kobarg (języki: niemiecki, angielski)
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart
tel.: (00-49 711) 782 11 40
fax: (00-49 711) 782 11 44

Konsulat RP we Frankfurcie nad Menem
Konsul Honorowy RP Klaus Sturmfels
Beethovenstr. 8-10
60235 Frankfurt nad Menem
tel.: 004969/97-55-43-04
fax: 004969/ 97-55-41-00

Konsulat RP w Bremie
Konsul Honorowy RP Hans-Dietrich Paschmeyer
Janusz-Korczak-Haus
Osterdeich 6
28203 Bremen
tel.: 0049421/364-81-82
fax: 0049421/364-81-97
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa
tel. (0-22) 584 17 00, fax (0-22) 584 17 29
e-mail: zreg@wars.auswaertiges-amt.de
www.ambasadaniemiec.pl

Wydział Konsularny
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. (0-22) 584 19 00; fax (0-22) 584 19 19

Wydział Wizowy
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. (0-22) 584 19 00; fax (0-22) 584 19 79

Wydział Handlowy i Ekonomiczny
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. (0-22) 584 19 00; fax (0-22) 584 19 19